EN | TH
EN | TH

NEWS

"What's New"

เออีเอส โอเวชั่น - รพ. กาฬสินธุ์-ธนบุรี

2020-01-21 00:00:00

ในวันที่ 20 มกราคม 2563 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้มีการลงนาม ทำสัญญา กับบริษัท เออีเอสโอเวชั่น จำกัด เพื่อทำโครงการพลังงานสะอาด ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ นอกจากจะเป็นการเลือกใช้พลังงานที่สะอาดแล้ว การใช้ระบบโซล่าเซลล์ ยังช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า